Home

Радио-любителски ретранслатор в UHF, VHF обхвати

LZ4GV

Application File Types Sigma_RPT_
Schematic   Download

софтуер

PIC16F88 .asm/.hex Downloads

PCB

All layer Downloads
охлаждане   Downloads

използвани компоненти

  Downloads

Дистанционна настройка на ретранслатора:

Код за достъп: _   _   _   _  /излъчват се автоматично 4 DTMF/, /предварително се задава чрез сервизния код/

Следва 1 DTMF за определената функция;

 • '0'SQL. Следва два DTMF сигнала за нивото на чувствителност. От '00' до '99':*

‘20’ - open           ‘30’ - 0,2μV              ‘40’ - 0,4μV         ‘60’ - 0,6μV

‘25’ - 0,1μV         ‘35’ -  0,3μV            ‘50’ - 0,5μV          ‘70’ - 0,8μV

 • '1' - Включва ретранслатора;

 • '2' - Изключва ретранслатора;

 • '3' -

 • '4' - Разрешава ретранслирането на DTMF сигнала;

 • '5' – Забранява ретранслирането на DTMF сигнала;

 • '6' -

 • '7' - Включва тон 1kHz след отпадане на сигнала;

 • '8'Изключва тона;

 • '9' -

 

 • 'А' – Задръжка. Следват два DTMF сигнала за продължителността.

От '00' до '99'  през 0,1S

 • 'B' - Защита от кратковременно отваряне на SQUELCH. Следва един DTMF сигнал.

0 – Изключена     ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,*,през 20mS

 • 'C' - Защита от продължително отворен SQL и включен предавател. Следва един DTMF сигнал.

0 –   9 Sec              4 – 42 Sec              8  –  76 Sec            C – 108 Sec

1 – 17 Sec              5 – 50 Sec              9  –   83Sec            D – 117 Sec

2 – 25 Sec              6 – 59 Sec              A –  92 Sec           *  – 128 Sec

3 – 33 Sec              7 – 67 Sec              B – 100 Sec           #  – Изключена                   Санкция – 35 Sec

 • 'D'Изходна мощност на предавателя (PA Mitsubishi M68710H  Uзах.=7,5V).*1

От 00 до 99.

‘08’ - 0,1 W          ‘14’ - 0,2 W         ‘20’ - 0,3 W         ‘24’ - 0,4 W        ‘27’ - 0,5 W        ‘31’ -  0,6 W

‘60’ - 1,0 W          ‘70’ - 2,0 W         ‘80’ - 3,0 W         ‘99’ - 4,0 W

 • '*' – Честота приемане:

Следват шест DTMF сигнала за избор на нова честота. Example: '431000' - 431,000MHz

Потвърждение с излъчване на DTMF *’ на новата честота до 15 Sec след въвеждането.

 • '#' – Честота предаване

Следват шест DTMF сигнала за избор на нова честота. Example: '439012' - 439,0125MHz

Приемна честота :        от _ _ _, _ _ _ MHz  до  _ _ _, _ _ _ MHz *

Предавателна честота: от _ _ _, _ _ _ MHz  до  _ _ _, _ _ _ MHz *

Стъпката се определя автоматично в зависимост от въведената честота:

         (5,00KHz   6,25KHz   12,5KHz   25,0KHz )

Подтискане по съседен канал +/- 10 kHz: - 40dB*

*  Данните са снети опитно.

*1 Само за UHF Band.

 

Сервизен код: #xxxxxxxxx

Сервизният код служи за помяна кода на достъп и други основни настройки. DTMF сигналите трябва да се излъчват автоматично!

 • Следва ръчно избиране на: 4 цифри и/или символи за новият код. Например: 6789

Кода за достъп се забранява ако първият символ е #.

 • При 4 цифрен код не трябва да има последователно еднакви символи.

 • При необходимост от по-прост код например:        

три цифрен  : 678 -> 6678

дву цифрен  :  67 ->  6667

едно цифрен :   6 ->   6666


Промяна на входната част при вариант UHF -> UHF:

 • Технически параметри на ВЧ модула:

  • Захранващо напрежение: < 9V

  • Консумиран ток при приемане: ---mA

  • Консумиран ток вкл. предавател и максимална изходна мощност: 1,8А

  • Изходна мощност на предавателя: < 4W

  • Регулиране на изходната мощност TXPWR: 0V до 4V

  • Регулиране на опорната честота на PLL: 12 800kHz +/-10kHz

  • Време за установяване на честотата след зареждането и  в PLL Tx: 8mS

  • Установяване на изходната мощност след включване на TXBIAS2mS

LZ4GV

Блок приемник, предавател и синтезатори на честота: File Types RF_Sigma_

принципна схема

  Downloads
разположение на елементите   Downloads

използвани компоненти

Стойности на компонентите за промяна обхватите на PLL и входната част на приемника Downloads

 


Промяна на входната част при вариантVHF -> UHF и VHF -> VHF:

LZ4GV

Входна част за приемника вVHF Band File Types RX_VHF_

принципна схема

  Downloads

PCB

  Downloads

използвани компоненти

  Downloads

Изхода се свързва към точката преди делителя на смесителя, съответно се маха кондензатора 100pF, който изключва входната част в модула. Сменят необходимите компоненти в PLL.


Промяна на изходната част при варианти  UHF -> VHF и VHF -> VHF:

LZ4GV

Изходна част за предавател вVHF Band File Types PA_VHF_

принципна схема

Pout > 25W Downloads

принципна схема

Pout > 40W Downloads

печатна платка

Bottom layer Downloads

Сигнала се взема след делителя на буферния усилвател2SC3606, като се премахва модула M68710H. Съответно се сменят необходимите компоненти в PLL.


 

LZ4GV

Дуплексен филтър за VHF и UHF Band File Types Duplexer_

принципна схема

  Downloads

PCB

  Downloads

Захранване използвано при ниска мощност на предавателя Link

Захранване използвано при висока мощност на предавателя Link