Светодиоден ефект "Panorama"

 • Захранването и преноса на данни  до всички LED става посредством двупроводна  линия, два многожични кабела с сечение 4mm², кум който се присъединяват светодиодните тела.
 • По двупроводната линия тече:
  • постоянно сменящо се по полярност напрежение с честота 100Hz /сменя полярността през 5mS/;
  • данни със скорост 9600bps, кодировка manchester:
  • изпращането на 25 бита трае 2,6mS;
 • Пакета от данни съдържа:
  • определен брой стартиращи битове '1' /повече от 9/;
  • 8-бита информация за адреса - позволяващ работа на 126 светодиодни тела адресиращи се поотделено, <7bit> задължително '0'  за да се различи стартиращият пакет;
  • b'00000000' - пакет "прави сега", данните след него нямат значение;
  • b'00000001' - първи LED1;
  • b'01111110' - последен LED126;
  • b'01111111' - общ адрес за зареждане с информация на всички LED едновременно, данните след него нямат значение;
 • 8-бита данни:
  • <7bit>set - плавно достига зададеното ниво, изменя синхронно с поддържащата  честота в двупроводната линия;
  • <7bit>clear - моментално сменя интензитета на светене;
  • <6bit>set - изчаква пакет "прави сега";
  • <6bit>clear - започва промяната при постъпването на данните;
  • <5:0> - интензитет на светене на LED от 0 /изгаснал/ до 63/свети максимално/;
  • регулирането на интензитета е чрез 10bit PWM с честота 480Hz.

 

 • Предавател:

LZ4GV

Application File Types PanoramaTX_
принципна схема   Download
PCB Top Layer Download
софтуер PIC16F690-I/P .zip Download
използвани компоненти   Download
 • Приемник с ZXLD1360 драйвер

LZ4GV

Application File Types PanoramaRxA_
принципна схема   Download
PCB   Download
софтуер PIC12F683 .zip Download
използвани компоненти   Download
 • Приемник с MC34063 драйвер

LZ4GV

Application File Types PanoramaRxB_
принципна схема   Download
PCB   Download
софтуер PIC12F683 .zip Download
използвани компоненти   Download